Електроинсталация (Електрическа инсталация)

Електроинсталация (електрическа инсталация) е сградна инсталация (вътрешна или външна), осигуряваща захранване с електрически ток и електрическа енергия на определено място, стая, помещение.

Електрическата инсталация се изгражда с електрически проводници. Това са кабели, които могат да бъдат меден (или друг) проводник, който е обвит в изолация (най-често ПВЦ изолация). Съществуват различни видове кабели, които се различават най-вече по изолацията си. Самите проводници са 2 вида – едножични/едножилни и многожични/многожилни. Многожилните представляват много на брой тънки медни (или други) проводници (жила), които придават гъвкавост на кабела. Едножилните проводници са дебела медна (или друга) тел, които са доста твърди при по-големи сечения (при 4мм2 и повече).

Проводниците се пресмятат и проектират по своето сечение. Сечението на проводника определя неговата мощност, която може да пренесе при продължителна работа. При прекалено претоварване, проводника загрява много, прегрява и стопява електрическата изолация. Това е предпоставка за късо съединение и затова не бива да се допуска.

Положените проводници в електрическата инсталация се защитават с автоматични предпазители. Автоматичните предпазители предпазват проводниците от прегряване и стопяване на електро изолацията.

Дву или трипроводна система

В днешно време стандартите указват, че три- проводна система е задължителна за всички нови сгради. Към трипроводната система се слага диференциално токова защита, която едновременно защитава уреда и човека от токов удар. В момента няма по-добра защита.

Голяма част от съществуващите сгради са изпълнени по двупроводна система. Тя осигурява защита от късо съединение, но не защитава човек от токов удар, тъй като не следи откъде преминава тока.

Диференциално (дефектно) токова защита (ДТЗ)

Диференциално (дефектно) токова защита (ДТЗ) е защитен прекъсвач, който прекъсва електрическото захранване при разлика между токовете, протичащи през фазата и нулевия проводник.

Кога може да сработи ДТЗ? Нека вземе един пример за човек, който се докосва до някакъв уред. Ако поради авария, този уред удря ток, то при докосването ще се получи ток през фазата, но вместо този ток да се върне през нулата, той ще премине през човека и към “земя”. В този случай, диференциалнотоковата защита (ДТЗ) ще отчете разлика в токовете, тъй като токът през фазата ще е по-голям от тока през нулата.

Сработването на ДТЗ зависи от заложената стойност за токова разлика. Стандартните ДТЗ защити, защитаващи хората, са със стойност 30mA (при сухи условия), докато пожаробезопасните ДТЗ са със стойност 300mA и те защитават инсталацията от самозапалване вследствие на утечка.

За влажни помещения като баня и кухня, където кожата на човек е мокра, тези 30mA големина на тока са много. За тях има ДТЗ с по-ниска стойност – от порядъка на 10mA сила на тока.

Разклонителни кутии

Разклонителни кутии са местата, където се прави връзка между елементите в една електрическа инсталация. Това е мястото, където магистралния проводник преминава, а се отклонява 3-ти проводник за контакт например.

Връзката в разклонителните кутии се прави по няколко възможни начина, в зависимост от какъв тип кабели са използвани. Един от начините е чрез усукване, друг е с новите клеми WAGO за разклонителни кутии. Някои дори препоръчват запояване след усукването. Въпреки рекламирането на новите клеми и бързината на работа с тях, все още много майстори правят електро инсталацията с усукване на проводниците. Това е доказан метод в годините назад и можем да му се доверим и занапред.

Най-често магистралните проводници се прекъсват във всяка разклонителна кутия. Особено ако инсталацията е двупроводна, трябва да се вместим в изискването за 5 връзки от последното заземено табло.

Как става усукването на жилата на проводниците?

Жилата на проводниците се зачистват най-малко 20мм и се усукват едновременно. За усукването се ползват 2 чифта клещи – с едните държите всички жила до мястото на оголването, а с другите клещи усуквате жилата. Поради голямата контактна повърхност, връзката се получава много добра. Усуканите проводници се изолират с изолирбанд и се натискат да влязат в разклонителната кутия.

Клеми WAGO за разклонителни кутии

Използване на клеми WAGO за разклонителни кутии е съвременен метод, заменящ усукването на жилата. С него се пести много време и се отмята много работа за същото време, в сравнение с метода на усукването. От друга страна, всяка клема струва пари, така че това оскъпява цялата електрическа инсталация.

Конзоли, контакти и ключове

В конзоли се монтират електрически контакти и ел. ключове за лампи и осветление. Контактите и ключовете имат 2 метода за закрепване:

  • директно с винт (ако самия контакт и самата конзола позволяват това)
  • закрепване с разпъващи се пластинки, които се притискат в стените на конзолите и (на теория) не допускат изваждането на контакта. На практика често контактите не успяват да се задържат за конзолата и се изваждат при изваждане на щепсел, затова използваме конзоли с гнезда за винт – за стабилен монтаж.

Екипът ни извършва ремонт на стари и повредени електрически инсталации, когато е нужно се проектира нова инсталация и се подменя (или допълва) старата налична инсталация. Извършваме и ремонт на апартаменти и къщи, както и всички видове ремонтни дейности от домашен майстор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *